Uppförandekod

Kurage’ uppförandekod tydliggör våra värderingar och vårt uppförande internt och externt, och säkerställer även att våra samarbetspartner delar våra värderingar när det gäller miljö, etik och sociala förhållanden. Kurage är en del av Fischer-koncernen. Alla företag, oavsett land, i koncernen delar samma etiska, sociala och miljömässiga värderingar.

Ladda ner uppföranderkod

Verksamhet
Vi bedriver en etiskt ansvarsfull, ärlig och vederhäftig verksamhet som behandlar människor och miljö på ett respektfullt sätt. Vi håller våra löften, och våra affärs- och arbetsmetoder har en hög nivå av integritet och transparens. Vi tror på en dynamisk värld och strävar därför efter att kontinuerligt utveckla företagets samlade kompetenser och kunskapsnivåer samt förbättra våra produkter och tjänster. Genom lyhördhet, flexibilitet, öppen dialog och respekt värnar vi om goda och långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. Vi sopar rent framför egen dörr, och gör vårt yttersta för att förstå våra kunders behov. Vi är en samarbetspartner som hjälper kunderna att välja de produkter som är rätt för dem, och att de får en optimal helhetslösning. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption internt och externt. Vi varken ger eller tar emot gåvor som kan påverka, eller ge intryck av att påverka, våra egna eller våra samarbetspartners beslut.

Medarbetare
Medarbetarnas inbördes förhållande bygger på respekt och lika värde, och vi tillåter varandra att vara de vi är. Vår företagsstruktur är platt, och vi prioriterar en inkluderande arbetskultur där alla har rätt att uttrycka sin mening. Vi är öppna och lyhörda för medarbetarnas egenart, initiativ och inställning, och tolererar under inga omständigheter diskriminering eller mobbning av något slag. Våra medarbetares kunskapsmässiga utveckling är en förutsättning för vår framgång. Vi fungerar som ett lag, och vänder våra misstag till något positivt så att vi kan utveckla oss och bli bättre och skickligare. Vi är solidariskt ansvariga för våra misstag. Vi följer alla nationella och internationella arbetsmiljöbestämmelser och tar ansvar för att skapa en sund och säker arbetsmiljö i psykisk såväl som fysisk mening. Vi stöder initiativ som säkerställer medarbetarnas säkerhet, och olycksförebyggande åtgärder. Medarbetarnas anställningsförhållanden är i överensstämmelse med gällande regler och bestämmelser.

Miljö
Vi strävar efter att skydda miljön, och arbetar aktivt för att vår verksamhet och våra projekt, produkter och tjänster ska belasta miljön minimalt i alla processer och faser. Huvuddelen av våra produkter tillverkas i vår egen fabrik där vi har full kontroll över, och kontinuerligt försöker förbättra, processer, leveranser och logistik. Vi är kostnadsmedvetna och hanterar våra omkostnader ansvarsfullt. Vi agerar och expanderar i samklang med miljön och vår övriga omgivning.

Världen
Vi stöder till fullo FN:s konvention om barns rättigheter samt FN:s tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

FN:s tio principer

Mänskliga rättigheter
1. Verksamheten ska stöda och respektera skyddet av internationellt deklarerade mänskliga rättigheter.
2. Verksamheten ska säkerställa att den inte medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter.

Arbetstagarrättigheter
3. Verksamheten ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
4. Verksamheten ska stöda avskaffandet av alla former av tvångsarbete.
5. Verksamheten ska stöda avskaffandet av barnarbete.
6. Verksamheten ska sörja för att ingen diskriminering avseende arbets- och anställningsförhållanden föreligger.

Miljö
7. Verksamheten ska tillämpa försiktighetsprincipen avseende miljökänsliga aktiviteter.
8. Verksamheten ska främja ökat miljöansvar.
9. Verksamheten ska stimulera utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning
10. Verksamheten ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.